Belgelendirme Şirketleri

Hata
 • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

e?itimler


Belgelendirme ?irketleri

belgelendirme, akredite bir nc taraf?n bir kurulu?u ziyaret edip kurulu?un ynetim sistemlerini de?erlendirmesi ve kurulu?un standart olarak belirlenen prensiplere uydu?unu, alan?nda en iyi uygulamalarda bulundu?unu belirtmek iin bir belge vermesidir.

60.000'den fazla belgeli m?teri ve dnyan?n di?er belgelendirme kurulu?lar?n?n tmnden daha fazla tam zamanl? tetkik uzman?yla belgelendirme konusunda en byk ve en deneyimli kurulu?lardan biriyiz. Bu da siz tetkik ve belgelendirmeden en iyi ?ekilde yararlan?rken faaliyetlerinizde mmkn oldu?unca az aksakl?k ya?ayaca??n?z ve maliyetlerin d?k olaca?? anlam?na gelir.

Bir ynetim sistemi uygulamaya konduktan sonra uzun vadede etkinli?ini srdrmesi iin belgelendirilmesi ve kurulu?unuza yarar sa?lamaya devam etmesi ok nemlidir.

Bu konuda size yard?mc? olacak linklere buradan ula?abilirsiniz.

ISO NED?R?

Uluslararas? Standartlar Organizasyonu 'nun k?salt?lm?? halidir. 1947 Y?l?nda kurulmu? olup, merkezi ?svire'nin Cenevre ?ehri'ndedir. Kurulu? amac?; dnya ap?nda geerlili?i olacak ?ekilde standartlar yay?nlamak ve bylelikle rnlerin/hizmetlerin uluslararas? dola??m?na katk?da bulunmakt?r.

ISO Belgesi Nas?l Al?n?r?

iso belgesiISO sertifikasyon sreci pek ok firma iin s?k?nt?l? bir dnem anlam?na gelir nk standartlar?n firman?n gerekliliklerine uygun ve eksiksiz bir ?ekilde hayata geirilmesi iso standartlar?n? uygulama konusunda tecrbe sahibi olmayan ki?iler iin olduka yorucu bir sretir. Ba?ar?s?zl?kla sonulanan her iso denetimi firma iin hem zaman kayb? hem de ek mali ykmllkler demektir. Bu sreci en h?zl? ve kolay ?ekilde atlatman?z iin bir iso uzman?na ihtiya duyars?n?z.

Devamını oku...

Tketiciler iin ISO ?
 • ISO standartlar?n? destekleyen rnlerin geli?tirilmesi ve ticaretini daha iyi kar??layacak hizmetlerin gvenli?i iin tketicilerin beklentilerini sa?l?kl?, amac?na uygun, evreyi koruma ve di?er niteliklere uymas?n? sa?lamak.
 • Tketici temsilcilerinin rn zelliklerinin geli?tirilmesine katk?da bulunmas? ve ISO standartlar?n?n tketicinin ihtiyalar?n? kar??lamas?.
 • Tketici rn ihtiyalar?n? kar??lad???nda bu bir kazan-kazan durumu olu?turur. Hem tketici hem retici iin faydal? bir servis sa?lay?c? olmas?

Standartlar genellikle rnlerin zelliklerini tan?mlar ve rn test etmek iin iyi bir yoldur.

Tketiciler iin nemli olan nedir?

 • Kalite ve gvenilirlik
 • Gvenlik ve sa?l???n korunmas?
 • rnler aras?nda uyumluluk
 • Hizmetlerinin sunumunda tutarl?l?k
 • Mal ve hizmet seimi
 • rn bilgilerinde ?effafl?k
 • Adil rekabet, bu nedenletketiciler iin daha d?k fiyatlar sa?lanmas?
 • Savunmas?z gruplar iin rn uygunlu?u(ocuklar, ya?l?lar)
 • evreyi koruma.

Tm kurulu?lar al??ma yntemlerini iyile?tirmek isterler. Bu ister pazar paylar?n?n art?r?lmas?, isterse maliyetlerin azalt?lmas? ?eklinde olsun, risklerin daha etkili ?ekilde ynetilmesi ve m?teri memnuniyetinin art?r?lmas? esast?r. Kalite Ynetim Sistemi kurulu?lara izlemeleri ve iyile?tirmeleri gereken ereve yap?y? olu?turur.

ISO 9001, Dnyada toplam 178 lkede 1.000.000 dan fazla kurulu? taraf?ndan uygulanan altyap?s? en oturmu?, sadece Kalite Ynetim Sistemi olarak de?il, Genel bir Ynetim Sistemi olarak kullan?lan bir standartt?r.

Her sektrde ve tm organizasyon yap?lar?nda kullan?labilen ISO 9001, kurumlarda m?teri memnuniyetinin artmas?, al??an motivasyonunun artmas? ve srekli iyile?tirme iin temel olu?turmaktad?r.

ISO 9000 Standartlar Serisi

ISO 9001 Kalite Ynetim Standartlar?ndan bir tanesidir. rnler ve hizmetleri olu?tururken proses yakla??m?n? kulland?rarak ve m?teri memnuniyetinin geli?mesini sa?layan bir standartt?r. ISO 9000 Standartlar serisindeki di?er standartlar;

ISO 9000 - Temeller ve Terimler: Ynetim Sisteminde bulunan kavramlar?n arka plan? ve kullan?lan terminoloji hakk?nda bilgi verir.

ISO 9004 - Performans ?yile?mesi iin K?lavuz: 8 temel ynetim prensibi esas al?nm??t?r. Bu ynetim prensipleri st ynetimlerin bir erceve olarak kullanaca?? ve performans iyile?meleri iin k?lavuz olabilecek referans bir dokmand?r.

Devamını oku...

ISO 14001 uluslararas? kabul grm? ve etkli bir evre Ynetim Sisteminin gerekleri hakk?nda bilgi veren bir standartt?r. Standart kurumlar?n karl?l?klar?n?n art?r?lmas? ve evreye olan etkilerinin azalt?lmas? aras?nda hassas bir dengede haz?rlanm??t?r. Tm kurumun kat?l?m?n?n sa?lanmas? ile birlikte her iki hedefin de gerekle?mesi mmkn olabilecektir.

ISO 14001in ieri?inde neler bulunmaktad?r?

Genel ?artlar
evre politikas?
Uygulaman?n planlanmas? ve operasyon
Kontrol ve dzeltici faaliyetler
Ynetim gzden geirme

Bylelikle i?inizle alakal? evre boyutlar?n? ve bunlar?n evreye olan etkilerini belirlemeniz, bununla beraber kurumunuzla ili?kili evre yasalar? hakk?nda daha fazla bilgiye sahip olman?z mmkn olacakt?r. Bundan sonraki i?lemler ise dzenli olarak yap?lacak gzden geirmelerle birlikte ynetim sistemi iin belirledi?iniz hedeflerin gerekle?mesi iin al??makt?r. Katre olarak biz de olu?turdu?unuz sistemi periyodik olarak gzden geirerek standartla uyumlu olmas? halinde ISO 14001 belgelendirme al??malar? yap?yoruz.

Devamını oku...

ISO 22000 G?da gvenlik sistemi ile ilgili gerekleri ortaya koyan Tarladan atala g?da zincirinde bulunan tm firmalara ynelik uluslararas? bir standartt?r. Standart G?da zincirinde gvenli?in sa?lanmas? iin temel konular? iermektedir.

Bu temel konular iinde;

?nteraktif ileti?im.

Sistem ynetimi.

HACCP planlar?nda g?da gvenli?i tehlikelerin kontrol alt?na al?nmas?.

G?da gvenlik ynetim sisteminin srekli olarak iyile?tirilmesi ve gncellenmesidir.

Kimler iin uygundur?

ISO 22000 standard? g?da zincirinde bulunan tm kurumlar iin uygulanabilir uluslararas? bir standartt?r. Sadece g?da reticileri iin de?il ayn? zamanda g?da makine reticileri, paketleme malzemesi reticileri, temizlik malzemeleri reticileri, katk? g?da maddeleri reticileri iin de uygulanabilir bir standartt?r.

ISO 22000 Uygulamas?n?n Faydalar?

G?da gvenlik ynetimi sisteminin belgelendirmesi size ve firman?za ?u faydalar? getirecektir:

Uluslararas? bir standart olmas? sebebi ile ulusal standartlarla kolayl?kla harmonize olabilmesi

Hali haz?rdaki g?da gvenlik standartlar?n?n byk lde ?artlar?n? kar??lamaktad?r.

Devamını oku...

9 Haziran Gn Uluslararas? Akreditasyon Forumu ve Uluslararas? Laboratuvar Akreditasyon Birli?i taraf?ndan Dnya Akreditasyon Gn olarak ilan edilmi?tir.

Akreditasyon faaliyetlerinin yayg?nla?mas?; retilen rn ve hizmetlerin kalitesinin artmas?, yurt ii ve d???nda rekabet gcnn geli?mesi, akreditasyon hizmetlerinin piyasada gven ortam? olu?turmas?, tketicinin korunmas? ve piyasa istikrar?n?n sa?lanmas? a?s?ndan byk nem ta??maktad?r.

lkemizde akreditasyon hizmeti, 2001 y?l?ndan bu yana Trk Akreditasyon Kurumu (TRKAK) taraf?ndan sunulmaktad?r. Bu 11 y?ll?k zaman zarf?nda TRKAK taraf?ndan deney ve kalibrasyon laboratuvarlar?, t?bbi laboratuvarlar, rn belgelendirme, ynetim sistemleri belgelendirme, personel belgelendirme ve muayene kurulu?lar? olmak zere toplam 650 kurulu? akredite edilmi?tir.

Devamını oku...

Trk Akreditasyon Kurumu (TRKAK), 2002 y?l?ndan bu yana yesi oldu?u Avrupa Akreditasyon Birli?i (EA) ile imzalad??? ok Tarafl? Tan?ma Antla?malar?n?n (MLAs) aynen devam etmesine karar verilmesi dolay?s?yla uluslar aras? tan?n?rl???n? srdrmektedir. Uluslar aras? standartlar ve imzalanan anla?malar gere?i, TRKAK 2012 y?l? Mart ay?nda Avrupa Akreditasyon Birli?i taraf?ndan olu?turulan 7 ki?ilik e? de?erlendirme heyetinin (peer evaluation team) denetimine tabi tutulmu?tur. Denetim sonucu haz?rlanan raporda, TRKAK?n akreditasyon verilen tm kapsamlarda yeterli ve yetkin, istenen kabiliyet ve kapasitede oldu?u belirtilmi?, ancak baz? konularda da ele?tirilere yer verilmi?tir. Daha sonra TFG (Task Force Group) taraf?ndan da olumlu gr? verilmi?, en son ok Tarafl? Tan?ma Antla?malar?n?n gr?ld? MAC Komitesinin Estonyan?n ba?kenti Talinnde 24-25 Nisan 2013 tarihinde yap?lan toplant?s?nda TRKAK?n durumu gr?lerek son karar a?klanm??t?r. Sz konusu kararda, TRKAK?n sahip oldu?u tm alanlarda akreditasyon hizmetlerine yrtmeye yetkili oldu?u teyit edilmi?tir. Bylece TRKAK?n uluslar aras? tan?n?rl???n srdrlmesinin ve akredite etti?i kurulu?lar?n dzenledi?i rapor ve belgelerin anla?maya taraf tm lkelerde geerlili?inin devam? sa?lanm??t?r.

Devamını oku...

Web Tasarim Webimaj.Net