Belgelendirme irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

Trk Akreditasyon Kurumu (T鄄KAK), 2002 y?l?ndan bu yana yesi oldu?u Avrupa Akreditasyon Birli?i (EA) ile imzalad??? プk Tarafl? Tan?ma Antla?malar?n?n (MLAs) aynen devam etmesine karar verilmesi dolay?s?yla uluslar aras? tan?n?rl???n? srdrmektedir. Uluslar aras? standartlar ve imzalanan anla?malar gere?i, T鄄KAK 2012 y?l? Mart ay?nda Avrupa Akreditasyon Birli?i taraf?ndan olu?turulan 7 ki?ilik e? de?erlendirme heyetinin (peer evaluation team) denetimine tabi tutulmu?tur. Denetim sonucu haz?rlanan raporda, T鄄KAK?n akreditasyon verilen tm kapsamlarda yeterli ve yetkin, istenen kabiliyet ve kapasitede oldu?u belirtilmi?, ancak baz? konularda da ele?tirilere yer verilmi?tir. Daha sonra TFG (Task Force Group) taraf?ndan da olumlu g顤? verilmi?, en son プk Tarafl? Tan?ma Antla?malar?n?n g顤?ld? MAC Komitesinin Estonyan?n ba?kenti Talinnde 24-25 Nisan 2013 tarihinde yap?lan toplant?s?nda T鄄KAK?n durumu g顤?lerek son karar a?klanm??t?r. S驆 konusu kararda, T鄄KAK?n sahip oldu?u tm alanlarda akreditasyon hizmetlerine yrtmeye yetkili oldu?u teyit edilmi?tir. B騽lece T鄄KAK?n uluslar aras? tan?n?rl???n srdrlmesinin ve akredite etti?i kurulu?lar?n dzenledi?i rapor ve belgelerin anla?maya taraf tm lkelerde ge蔒rlili?inin devam? sa?lanm??t?r.

Bilindi?i zere T鄄KAK, Avrupa Akreditasyon Birli?ine (EA) tam yelik i蓾n ba?vurduktan sonra yap?lan inceleme ve de?erlendirmeyi mteakip, 28 Kas?m 2002 tarihinde tam ye olmu?tur. Daha sonra T鄄KAK, EA ile プk Tarafl? Tan?ma Anla?malar? imzalanmas? 蓷l??malar?na ba?lam?? ve 4 Nisan 2006 tarihinde ilk imzalanan MLA ile Deney Laboratuvarlar?, Kalibrasyon Laboratuvarlar?, Muayene Kurulu?lar? ve Belgelendirme Kurulu?lar? (Kalite Sistemi) alanlar?nda uluslar aras? ge蔒rlili?i sa?lam??t?r. 2 Ekim 2008 gn imzalanan 2. MLAda ise, 霵cekilere ilaveten kapsama, Belgelendirme Kurulu?lar? (鈜n), Belgelendirme Kurulu?lar? (Personel), Belgelendirme Kurulu?lar? (ネvre Y霵etim Sistemleri) alanlar? da dahil edilmi?tir.

En son ger蔒kle?en e? de?erlendirme srecinde T鄄KAKda 霵emli geli?meler ya?anm??t?r. 琄celikle, 10 Nisan 2012 tarihinde Cumhurba?kanl??? tezkeresi ile daha 霵ce Sanayi ve Ticaret Bakanl??? ile ilgili olan T鄄KAK, Avrupa Birli?i Bakanl??? ile ili?kilendirilmi?tir. Denetim heyetinin T鄄KAKa y霵elik bulgular?n?n giderilmesi amac?yla yo?un bir 蓷l??ma i蓾ne girilmi? ve 29 Haziran 2012 tarihinde 4457 say?l? T鄄KAK?n Kurulu? Kanunu de?i?tirilmi?tir. B騽lece Kurumun idari yap?s? ve y霵etim kademelerinde de yeni Kanuna paralel de?i?iklikler yap?lm??t?r. Al?nan di?er tedbirlerle birlikte, Avrupa Akreditasyon Birli?inin 24-25 Nisan 2013 tarihlerinde ger蔒kle?tirilen toplant?s?nda T鄄KAK?n tm bulgular? kar??lad??? teyid edilerek, プk Tarafl? Tan?ma Anla?malar?n?n devam?na karar verilmi?tir.

釿kemizde sadece T鄄KAK taraf?ndan verilmekte olan akreditasyon hizmetinin, nitelik itibariyle uluslararas? emsallerine e?de?er, talepleri kar??layacak dzeyde ve yeni alanlar? da i蔒recek kapasitede olmas?, ayr?ca uluslar aras? tan?n?l?rl???n?n srdrlmesi byk 霵em ta??maktad?r. Zira, lkemizde akredite edilen 800 civar?ndaki uygunluk de?erlendirme kurulu?unca dzenlenen laboratuvar raporlar? ile kalite y霵etimi, 蔒vre y霵etimi, rn, muayene, personel ve sistem belgelerinin uluslararas? ge蔒rlili?i, ancak T鄄KAK taraf?ndan yap?lan akreditasyonla mmkn olmaktad?r. K?saca, s驆 edilen MAC karar? ile sanayici, retici ve ihracat?m?z?n retip satt??? rn ve hizmetleri ile uygunluk de?erlendirme kurulu?lar?n?n rapor ve belgeleri 7 y?ld?r oldu?u gibi hem Avrupa lkelerinde hem de dnyan?n di?er lkelerinde kabul g顤meye devam edecektir.

Bu vesile ile Avrupa Akreditasyon Birli?i (EA) E? de?erlendirme heyetinin T鄄KAKda yapt??? denetim srecinde, T鄄KAK Kanununun yenilenmesinde, idari de?i?ikliklerin ger蔒kle?mesinde ve lkemiz i蓾n pek 蔞k fayda sa?layan bu karar?n al?nmas?nda eme?i ge蔒nlere ayr? ayr? te?ekkr eder, lkemize hay?rl? olmas?n? dizleriz.

Web Tasarim Webimaj.Net