Belgelendirme ┼×irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

á

9 Haziran GŘnŘ Uluslararas? Akreditasyon Forumu ve Uluslararas? Laboratuvar Akreditasyon Birli?i taraf?ndan DŘnya Akreditasyon GŘnŘ olarak ilan edilmi?tir.

Akreditasyon faaliyetlerinin yayg?nla?mas?; Řretilen ŘrŘn ve hizmetlerin kalitesinin artmas?, yurt iši ve d???nda rekabet gŘcŘnŘn geli?mesi, akreditasyon hizmetlerinin piyasada gŘven ortam? olu?turmas?, tŘketicinin korunmas? ve piyasa istikrar?n?n sa?lanmas? aš?s?ndan bŘyŘk ÷nem ta??maktad?r.

▄lkemizde akreditasyon hizmeti, 2001 y?l?ndan bu yana TŘrk Akreditasyon Kurumu (T▄RKAK) taraf?ndan sunulmaktad?r. Bu 11 y?ll?k zaman zarf?nda T▄RKAK taraf?ndan deney ve kalibrasyon laboratuvarlar?, t?bbi laboratuvarlar, ŘrŘn belgelendirme, y÷netim sistemleri belgelendirme, personel belgelendirme ve muayene kurulu?lar? olmak Řzere toplam 650 kurulu? akredite edilmi?tir.

T▄RKAK, bir yandan Řlkemizde gŘnden gŘne yayg?nla?an akreditasyon hizmetlerini yŘrŘtŘrken, di?er yandan uluslararas? kurulu?larla ili?kilerini ve b÷lgesel ÷lšekteki faaliyetlerini art?rmaktad?r.

T▄RKAK; EA (Avrupa Akreditasyon Birli?i), ILAC (Uluslararas? Laboratuarlar Birli?i), IAF (Uluslararas? Akreditasyon Forumu) gibi kurulu?lar ile faaliyet g÷sterdi?i tŘm alanlarda Kar??l?kl? Tan?nma Anla?malar? (MLA, MRA) imzalam??t?r. B÷ylece, T▄RKAK taraf?ndan verilen akreditasyon hizmetinin nitelik itibariyle uluslararas? emsalleriyle e?de?erli?i ve Řlkemizdeki uygunluk de?erlendirme kurulu?lar?nca haz?rlanan belgeler ile laboratuvar raporlar?n?n uluslararas? gešerlili?i ve tan?nabilirli?i sa?lanm??t?r. S÷zŘ edilen anla?malar sanayicimiz, Řreticimiz, ihracatš?m?z, tŘketicimiz k?sacas? ekonomimiz aš?s?ndan šok ÷nemlidir.

Web Tasarim Webimaj.Net