Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

G Belgelendirme

G ??ARETLEMES? NED?R

G i?aretlemesi, ili?tirildi?i yap? malzemesinin Ulusal/Uluslararas? standartlara gre uygun oldu?unu ve tm Trkiye pazar?na srlebilece?i anlam?na geliyor. reticinin G i?aretini rnne ili?tirmesi ile retici G i?aretlemesi iin gerekli olan tm ?artlar? yerine getirmi? oldu?unu beyan etmi? oluyor. Bylelikle tm Trkiyede hibir engel olmaks?z?n rnnn sat?labilece?ini gvence alt?na al?yor.

G i?areti rnn nerede retildi?i hakk?nda bilgi vermezken, pazara sunulmadan nce de?erlendirilmeye tabi tutuldu?unu ve yasal ?artlar?, ulusal/uluslaras? ?artlar? kar??lad???n? gsterir. reticinin ilgili tm standartlara gre bir do?rulama yapt???n? ve evre ve ?ehircilik Bakanl???'n?n yetkilendirdi?i ba??ms?z bir belgelendirme/denetim kurulu?unun bunu do?rulad???n? ve gerekli testleri yapt???n?/yapt?rd???n? gsterir.

Tabii ki tm yap? malzemeleri G i?aretini ta??mak zorunda de?ildir. Sadece CE kapsam?na girmeyen yap? mazlemeleri G i?aretini ta??maktad?r. Hem tketicinin do?rudan kulland??? rnlerde (S?hhi armatrler, ah?ap kap?lar vb) hem de profesyonellerin (Mteahhitlerin) kulland?klar? rnlerde (PVC Borular, yap? elikleri vb) kullan?lmaktad?r.

RET?C?LER ??N YASAL ZORUNLULUK

G i?aretlemesi yap? malzemeleri pazara sunulmadan nce ve uygunluk de?erlendirme prosedr retici taraf?ndan uyguland?ktan sonra (evre ve ?ehirilik Bakanl???'n?n yetkilendirdi?i ba??ms?z bir belgelendirme/denetim kurulu?unun do?rulamas?ndan sonra yap?l?r.

Burada retici olarak adland?r?lan Kendi ismi veya markas? alt?nda bir rn reten veya tasarlayarak rettiren tzel ki?iler" dir. Bu sebeple satmay? planlad?klar? rnn yasal ?artlara/standartlara uygunlu?u hakk?nda bilgi sahibi olmalar? gerekmektedir.

retici, retimini yapt??? rnn standard?na gre rnlerini bir seri muayeneye tabi tutturmaktad?r. Teknik dosyan?n haz?rlanmas?, muayenelerin yap?lmas?, denetim yap?lmas?n?n ard?ndan, retici rnne G i?aretini ili?tirerek rnn ilgili yasal ?artlara/standartlara uygun oldu?unu beyan etmekte ve gerekli de?erlendirmelerin tamamland???n? gstermektedir.

evre ve ?ehircilik Bakanl??? olu?turduklar? denetim ekipleriyle Piyasa Gzetim Denetimlerini 81 ?lde uygulamaya ba?layacakt?r. Bu nedenle, reticilerin teknik dokmantasyonu ve muayene raporlar?n? mutlaka saklamalar? gerekmektedir. Bir problem olu?tu?unda ilk incelenecek olan bu dokmantasyon olacakt?r.

5 ad?mda G i?areti

1. Ad?m - rne ait zel gereklilikleri belirleyin

rnn gerekli ?artlar?/standartlar? kar??lanmas?n? temin etmek reticinin sorumlulu?undad?r. Standartta rne ili?kin yap?lmas? gereken tm ?artlar a?k olarak tarif edilmektedir. Kulland???n?z standard?n gncelli?ini Trk Standartlar? Enstits'nn (TSE) https://intweb.tse.org.tr/TSEIntWeb/Standard/Standard/StandardAra.aspx sayfas?ndan kontrol etmeniz gerekmektedir.

2. Ad?m - rnnz iin ba??ms?z bir Uygunluk De?erlendirme Kurulu?undan de?erlendirmeye ihtiya olup olmad???n? belirleyin.

Her rne gre ba??ms?z bir Uygunluk De?erlendirme Kurulu?unun (UDK) de?erlendirmesine ihtiya olup olmad???n? belirleyin. Bunun iin rnnzn hangi Uygunluk Teyit Sistemine tabi oldu?unu belirlemeniz gerekmektedir. Ba??ms?z UDKlar evre ve ?ehircilik Bakanl??? taraf?ndan atanm??t?r. evre ve ?ehircilik Bakanl???'n?n web sayfas?ndaki veri taban?ndan, sizin rnnzle ilgili hangi Uygunluk De?erlendirme Kurulu?unun yetkilendi?ini belirleyin. (http://www.csb.gov.tr/turkce/genelge/uygunluk_degerlendirme_kurulus.doc) . Belirledi?iniz Kurulu? ile irtibata geerek at?lmas? gereken ad?mlar? kar??l?kl? olarak gr?n.

3. Ad?m - rn testlerini yapt?rarak uygunlu?unu gvence alt?na al?n

rnn gerekli ?artlar?/standartlar? kar??lanmas?n? temin etmek reticinin sorumlulu?undad?r. Standartta rne ili?kin yap?lmas? gereken tm ?artlar a?k olarak tarif edilmektedir. Kulland???n?z standard?n gncelli?ini Trk Standartlar? Enstitsnn (TSE) https://intweb.tse.org.tr/TSEIntWeb/Standard/Standard/StandardAra.aspx sayfas?ndan kontrol etmeniz gerekmektedir.

4. Ad?m - Gerekli Teknik Dokmantasyonu olu?turun

retici gerekli Teknik Dokmantasyonu Yap? Malzemelerinin Tabi Olaca?? Kriterler Hakk?nda Ynetmelik http://www.csb.gov.tr/turkce/html/yonetmelik63.htm ve Yap? Malzemelerinin Tabi Olaca?? Kriterler Hakk?nda Ynetmeli?e Gre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmas?na Dair Tebli? Y?G/201002'ye gre, ve Uygunluk Teyit Sistemini de dikkate alarak olu?turur. UDK taraf?ndan de?erlendirme denetimi yap?lmas? gerekiyorsa, denetim sonras? raporlar? Teknik dosya ierisinde saklay?n.

5. Ad?m - G i?aretinin ili?tirilmesi ve Uygunluk Beyan?

G i?aretlemesi retici taraf?ndan yap?lacakt?r. G i?aretlemesi ?artlar? belirlenmi? bir formatta grnebilir, okunabilir ve silinmeyecek ?ekilde rne, ambalaja ve sevk evraklar?na ili?tirilir. E?er ba??ms?z bir Uygunluk De?erlendirme Kurulu?u grev alm??sa bu kurulu?un tan?mlama numaras? da belirtilmelidir.

Web Tasarim Webimaj.Net