Belgelendirme ┼×irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO 10002 MŘ?teri Memnuniyeti Standard?

á

Mevcut bir mŘ?teriyi elde tutman?n maliyeti yeni mŘ?teri olu?turmaya k?yasla 4 kez daha pahal?d?r. DŘzenli olarak mŘ?teri kaybeden kurulu?lar zarar g÷ren itibarlar?n? onarmak išin bŘyŘk šaba sarfetmekte ve bŘyŘk paralar harcamaktad?rlar

BugŘnkŘ rekabetši ortamda ševre, ŘrŘn ve hizmetle ilgili yap?lan yeni bulu?lar hizmet kalite seviyelerini yeniden tan?mlamaktad?r. ?yi tasarlanm?? bir mŘ?teri ?ikayet y÷netim sistemi, mŘ?teri ihtiyašlar?n? belirlemede ve markalar?n? korumada kurulu?lar išin bŘyŘk ÷nem ta??maktad?r.

ISO 10002:2004 MŘ?teri Memnuniyet Standard?, mŘ?teri ?ikayet sisteminin olu?turulmas? ile ilgili bir y÷netim standard?d?r. Kurulu?lara mŘ?teri ?ikayetlerinin nas?l ele al?nmas? gerekti?i konusunda bilgiler vermektedir. Standart, mŘ?teri ?ikayetlerinin ele al?nmas?nda temel konular?, ?ikayet y÷netim kontrollerini ele almaktad?r.

Kimler išin uygulanabilir?

ISO 10002 mŘ?teri memnuniyet seviyesini yŘkseltmek isteyen, her tŘrlŘ kurulu? ve her bŘyŘklŘkteki firma išin uygulanabilir.

ISO 10002 Belgelendirmesinin Faydalar?

ISO 10002 mŘ?teri ?ikayet y÷netim sisteminin kurulu?ca kullan?lmas?n?n biršok faydas? olacakt?r.

Mevcut mŘ?terilerin korunmas?

Y÷netim sisteminin kurulmas?yla mŘ?teri sadakatiniz daha da zenginle?ecektir.

K÷tŘ itibar

?ikayet y÷netim sisteminizin uygulanmas? ve belgelendirilmesiyle payda?lar?n?za mŘ?teriye verdi?iniz ÷nemi g÷sterebileceksiniz. Bununla beraber ?ikayetlerin ele al?nmas? ile ilgili prosesleriniz oldu?unu, bunlar?n analiz edildi?ini ve g÷zden geširildi?ini de g÷sterebileceksiniz.

Operasyonel verimlilik

Uygulama ve belgelendirme mŘ?teri ?ikayetlerinin ele al?nmas?nda tutarl?l??? getirecek, trendlerin ortaya š?kmas?n? kolayla?t?racak ve ?ikayetlerin temel nedenlerinin ortadan kalkmas?n? temin edecektir.

?š ileti?im ve ili?kilerin geli?mesine yard?mc? olacak

MŘ?teri ?ikayetlerinin š÷zŘmlenmesi ve personelin mŘ?terilerle birlikte šal??mas? išin te?vik ederken mŘ?teri odakl? bir yakla??m išinde olman?z? temin edecektir.

Esneklik

Standart, ISO 9001 standard? ile uyumlu olarak haz?rlanm?? olup kurulu?unuza de?er ve verimlilik kazand?racak ?ekilde kurgulanm??t?r. Ek A kŘšŘk ÷lšekli kurulu?lar?n uygulamalar? išin bir k?lavuz da išermektedir.

SŘrekli Geli?im

SŘrekli geli?im ve analize imkan sa?layan standart, ?ikayetleri ele alma prosesinizi iyile?tirecektir.

ISO 10002'yi Nas?l Uygulayacaks?n?z?

ISO 10002Ĺ nin ?artlar?n? g÷zden geširin ve ?ikayetleri ele alma prosesinizi nas?l iyile?tirebilece?inizi belirleyin ve bunlar? ÷nceliklendirin.

Y÷netim sisteminizin s?n?rlar?n? belirleyin ve ISO 10002 uygulamalar? ile ilgili prosedŘrleri ha?zrlay?n

Bu prosedŘrlerinizin uygulamada oldu?undan ve denetlendi?inden emin olun.

Daha sonra sistemin iš tetkiklerle dŘzenli olarak denetlendi?ini gŘvence alt?na al?n.

Y÷netim sisteminizin s?n?rlar?n? belirleyin ve gerekli prosedŘrleri olu?turun.

ProsedŘrlerinizin uygun oldu?undan emin olun.

Sisteminizi olu?turduktan sonra iš tetkiklerinizi ve y÷netim g÷zden geširmelerle sisteminizin etkinli?ini de?erlendirin.

Web Tasarim Webimaj.Net