Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO 14064 Sera Gaz? Belgelendirmesi

Genel

ISO 14064:2006 sera gaz? beyanlar?n?n onaylanmas? ve do?rulamas? standard? Mart 2006 tarihinde kurulu?lar?n sera gaz? envanterlerinin tasar?m ve geli?imine yard?mc? olmas? amac?yla yay?nlanm??t?r. Standart, 45 lkeden kat?lan 145 uzman taraf?ndan olu?turulmu?tur

Ama

ISO 14064 kurulu?lar?n mevcut projelerinin veya geli?tirmekte olduklar? projelerin Temiz Geli?im Mekanizma ve karbon kredilerinin de?erlendirilmesine yard?mc? olmaktad?r.

ISO 14064:2006 Standard?n?n Amac?

Sera Gaz? miktar? konusunda evresel gvenin geli?tirilmesi.

Sera Gaz?lar?n?n izlenmesi, raporlanmas? ve do?rulanmas? konusunda tutarl?l???n, ?effafl???n ve kredibilitenin art?r?lmas?.

Sera Gaz? ile ilgili tutarl? programlar?n tasarlanmas?, geli?tirilmesi ve uygulanmas?n?n desteklenmesi.

Kurulu?lar?n Sera Gaz? ile ili?kili sorumluluklar?, varl?klar? ve risklerini tan?mlamalar?.

Sera Gaz? ticaretinin kolayla?t?r?lmas?.

Web Tasarim Webimaj.Net