Belgelendirme irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

EN 15838 ド?r? Merkezleri Belgelendirmesi

EN 15838 M?teri ?leti?im Merkezleri Hizmet sunumu i蓾n genel ?artlar (Customer Contact Centres - Requirements for service provision) standard? Kas?m 2009 tarihinde CEN (European Comm?ttee For Standard?zat?on) taraf?ndan haz?rlanm?? ve yrrl?e konulmu?tur.

EN 15838, ド?r? Merkezleri i蓾n 驆el ?artlar i蔒ren uluslararas? bir standartt?r.

Bu standartta belirtilen sistem ?artlar?, hizmetin teknik ?artlar?n? tamamlay?c? niteliktedir. Bu standard? haz?rlaman?n genel amac? ileti?im merkezleri i蓾n ortak kalite ve teknik ?artlar?n belirlenmesidir. Standart hem i hem de d?? kaynakl? m?teri ileti?im merkezleri i蓾n ge蔒rlidir. Standart hem ileti?im merkezi hem de bu merkezleri kullanan m?teriler i蓾n dzenlenmi?tir.

Kurulu?unuzun EN 15838 ド?r? Merkezi Y霵etim Sistemini kendiniz de?erlendirin.

Neden EN 15838 Sertifikas??

?leti?imi kontroll ve kaliteli bir bi蓾mde sa?lar.

Dzenli ve srekli veri ak???na olanak tan?r.

Hizmet iyile?tirmeleri i蓾n geri besleme sa?lar.

Verilen hizmet geriye d霵k olarak izlenebilir.

Maliyetlere olumlu etki eder.

Hizmet alan m?terinin haklar?n?n korunmas?n? sa?lar.

Etkin zaman y霵etimi sa?lar.

Srekli geli?imi mmkn k?lar.

Marka de?erinizi art?r?r.

Ekip motivasyonunu art?r?r.

Ki?isel geli?imi tetikler.

Al?nan e?itimlerin etkinli?ini 闤蔒r.

Sre蔮erinizi iyile?tirir.

ド?r? kalitenizi art?r?r.

Rekabet avantaj? sa?lar.

M?teri memnuniyetinin artmas?n? sa?lar.

Verimli?i ykseltir.

Web Tasarim Webimaj.Net