Belgelendirme irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO 22301 ?? Sreklili?i Y霵etimi

ISO 22301 ?? Sreklili?i Y霵etim Sistemi i?inizi kar??la?abilece?i potansiyel kesintilere kar?? korumak zere tasarlanm?? bir y霵etim standard?d?r. ISO 22301 ?? Sreklili?i Y霵etim Sistemi, i?inizin herhangi bir sebepten dolay? kesintiye u?ramas? durumunda, rn/hizmetlerinizi tekrar sunabilmenizi gvence alt?na almak, ya?ad???n?z olay?n etkilerini azaltmak ve i?inizin korunmas?n? temin zere haz?rlanm?? bir y霵etim sistemidir.

Kurulu?lar?n i?lerinin kesintiye u?ramas?na neden olabilecek tehditler aras?nda byk f?rt?nalar, yang?n, sel, do?al afetler, h?rs?zl?k, BT kesintileri, sistem 踤kmeleri, personel ayr?lmalar? ve ter顤ist sald?r?lar? bulunabilir. ISO 22301 Y霵etim Standard? i?inizle ilgili tehditleri ve kritik i? sre蔮erinize nas?l etki edebilece?ini belirlemenizi, sonras?nda da i?inizin durmamas? i蓾n yrrl?e koyman?z gereken planlar? haz?rlaman?za yard?mc? olmaktad?r.

Bu uluslararas? y霵etim sistemi standard?, i?inizin sreklili?ini sa?layabilmenizi, tehditleri anlaman?z? ve 霵celiklendirmenizi sa?layacakt?r.

?? Sreklili?i Y霵etim Sisteminizi olu?tururken, ?? Etki Analizi (?EA) yapman?z gerekmektedir. ?? Etki Analizi kritik faaliyetleri, kilit rnleriniz ve hizmetleriniz i蓾n ba??ml?l?klar?n?z? ve kaynak gerekliliklerinizi belirlemeniz i蓾n faydal? olacakt?r. Bununla beraber b騽le bir olayla kar??la?t???n?zda bunun kurulu?a olan etkisini de ?? Etki Analizinde g顤ebileceksiniz.

ISO 22301 ?? Sreklili?i Y霵etim Sisteminin Kurulu?unuza Sa?layaca?? Faydalar

??inizle ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunlar? y霵etmek,

Olaylar?n etkisini minimize etmek i蓾n proaktif bir yakla??m olu?turmak,

Kriz zamanlar?nda kritik fonksiyonlar?n her zaman 蓷l??mas?n? temin etmek,

Ya?anan olaylar kar??s?nda kesinti sresinin azalt?lmas? ve kurtarma zaman?n?n iyile?tirilmesini sa?lamakt?r.

ISO 22301 ?? Sreklili?i Y霵etiminin Uygulanmas? ile ilgili ad?mlar;

1. 鈤t Y霵etimin kat?l?m?n? ve deste?ini al?n.

2. Kurulu? i蓾nde yapt???n?z 蓷l??ma ve proje ile ilgili olarak bilgilendirme yap?n.

3. Mevcut tedbirler ile ISO 22301 sistemi ?artlar?n? kar??la?t?r?n.

4. Sistemin olu?turulmas? i蓾n bir tak?m olu?turun.

5. Tak?mda g顤ev alan ki?ilerin g顤evlerini, sorumluluklar?n? ve zaman planlamas?n? yap?n.

6. ?lgili e?itimlerle g顤ev alan ki?ileri destekleyin.

7. ? tetkikler ger蔒kle?tirerek eksiklikleri belirleyin ve giderin.

8. ISO 22301 sisteminizi dzenli olarak g驆den ge蓾rerek iyile?tirin.

Uygulama i蓾n Haz?r m?s?n?z?

ISO 22301 ?? Sreklili?i Y霵etim Sisteminin uygulamas? kurulu?tan kurulu?a farkl?l?k g飉termektedir. Kurulu?lardaki b闤mlerin, ger蔒kle?tirilen faaliyetlerin farkl? talepleri, farkl? zorluklar? bulunmaktad?r. Bu sebeple olu?turulan sistemin kurulu?lar?n ger蔒kleri ile uyumlu ve srdrlebilir olmas? gerekmektedir. Olu?turdu?unuz veya olu?turaca??n?z sistem i蓾n gereklilikler hakk?nda bilgi almak ve ne dzeyde haz?r oldu?unuzu belirlemek i蓾n a?a??daki 畤de?erlendirme Soru Listesini kullanabilirsiniz.

Kurulu?unuzun ISO 22301 ?? Sreklili?i Y霵etim Sistemini kendiniz de?erlendirin.

ISO 22301 Belgelendirme Sreci Nas?l ?lerliyor?

Ba?vuru

Belgelendirme srecini olabildi?ince basitle?tirerek m?terilerimize yard?mc? oluyoruz. Belgelendirme talebinizi ald?ktan sonra m?teri ili?kileri y霵eticimiz sizinle irtibata ge蓾yor ve sizi y霵lendiriyor.

Denetim

Konusunda uzman denet蓾lerimiz, kurulu? bnyesinde olu?turdu?unuz y霵etim sistemini, dokmantasyon ve kay?tlar?n?z zerinden incelemektedir. ?nceleme esnas?nda ISO 22301 soru listesi kullan?lmakta ve standard?n tm gerekliliklerinin zerinden gidilmektedir. Tm ?artlar kar??land?ktan sonra belgenizin haz?rlanma a?amas?na ge蓾lmektedir.

Belgelendirme ve Sonras?

Denetim srecinizi ba?ar?l?yla tamamlad?ktan sonra ISO 22301 sertifikas? size ula?t?r?lacakt?r. Belgeniz 3 y?l i蓾n ge蔒rlidir, ancak ge蔒rlili?i her y?l yap?lacak g驆etim denetimleri ile sa?lanacakt?r. M?teri ?li?kileri y霵eticimiz sizinle her zaman irtibat halinde olacak ve tm ihtiya蔮ar?n?z? kar??layacakt?r.

Web Tasarim Webimaj.Net