Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1778. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO Belgesi Nas?l Al?n?r?

ISO sertifikasyon süreci pek çok firma için s?k?nt?l? bir dönem anlam?na gelir çünkü standartlar?n firman?n gerekliliklerine uygun ve eksiksiz bir ?ekilde hayata geçirilmesi iso standartlar?n? uygulama konusunda tecrübe sahibi olmayan ki?iler için oldukça yorucu bir süreçtir. Ba?ar?s?zl?kla sonuçlanan her iso denetimi firma için hem zaman kayb? hem de ek mali yükümlülükler demektir. Bu süreci en h?zl? ve kolay ?ekilde atlatman?z için bir iso uzman?na ihtiyaç duyars?n?z.

Burada devreye biz giriyoruz. ISO standartlar? konusunda derin bilgi birikimi ve tecrübemizle ihtiyaç duydu?unuz kalite yönetim sistemini firman?za uygulayarak iso belgenizi zahmetsizce elde etmenizi sa?l?yoruz.

ISO Belgesini Ba?ar?l? Bir ?ekilde Nas?l Al?rs?n?z ?

Iso belgesi almak için öncelikle firman?z için hangi iso standartlar?n?n uygun oldu?unu belirlemeniz ve bu belgeyi almak için gereken kalite yönetim sistemini firman?za uygulaman?z gerekir. ISO 9001 belgesi genellikle geni? bir yelpazede hizmet veren veya üretim yapan sektörler için tercih edilen standart olsa da farkl? sektörler için ba?ka spesifik iso standartlar? da mevcuttur. Dan??manlar?m?zla sizin için en uygun iso belgesini belirledikten sonra bu standartlar?n gerektirdi?i kalite yönetim sistemi firman?z?n üretim/hizmet süreçlerine uygulan?r. ?? yeriniz iso standartlar?na tamamen vak?f oldu?unda ve gerekli dokümantasyon haz?rland?ktan sonra ba??ms?z iso denetçisi taraf?ndan denetime tabi olursunuz ve iso belgenizi almaya hak kazan?rs?n?z.

Gerekli kalite yönetim sistemi firman?n i? süreçlerine uyguland?ktan sonra ba?vuru için gerekli belgeler doldurularak ba?vuru yap?l?r.

Ba??ms?z denetçiler taraf?ndan kalite yönetim sisteminin ISO 9001:2008 standartlar?na uyup uymad??? denetlenir. Kalite yönetim sisteminin en az üç ayl?k bir süre boyunca sa?l?kl? bir ?ekilde uyguland???n?n belgelenmesi gerekir.

ISO Belgesi almaya hak kazan?ld???nda kurulu? bu standartlar? korumaya devam etmek zorundad?r. Bu nedenle y?ll?k izleme denetimleri ve 3 y?l sonra ise yeniden de?erlendirme yap?l?r.

ISO 9001 Belgesi Nas?l Al?n?r?
ISO 14001 Belgesi Nas?l Al?n?r?
ISO 22000 Belgesi Nas?l Al?n?r?

Web Tasarim Webimaj.Net