Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO Belgesi Nas?l Al?n?r?

ISO sertifikasyon sreci pek ok firma iin s?k?nt?l? bir dnem anlam?na gelir nk standartlar?n firman?n gerekliliklerine uygun ve eksiksiz bir ?ekilde hayata geirilmesi iso standartlar?n? uygulama konusunda tecrbe sahibi olmayan ki?iler iin olduka yorucu bir sretir. Ba?ar?s?zl?kla sonulanan her iso denetimi firma iin hem zaman kayb? hem de ek mali ykmllkler demektir. Bu sreci en h?zl? ve kolay ?ekilde atlatman?z iin bir iso uzman?na ihtiya duyars?n?z.

Burada devreye biz giriyoruz. ISO standartlar? konusunda derin bilgi birikimi ve tecrbemizle ihtiya duydu?unuz kalite ynetim sistemini firman?za uygulayarak iso belgenizi zahmetsizce elde etmenizi sa?l?yoruz.

ISO Belgesini Ba?ar?l? Bir ?ekilde Nas?l Al?rs?n?z ?

Iso belgesi almak iin ncelikle firman?z iin hangi iso standartlar?n?n uygun oldu?unu belirlemeniz ve bu belgeyi almak iin gereken kalite ynetim sistemini firman?za uygulaman?z gerekir. ISO 9001 belgesi genellikle geni? bir yelpazede hizmet veren veya retim yapan sektrler iin tercih edilen standart olsa da farkl? sektrler iin ba?ka spesifik iso standartlar? da mevcuttur. Dan??manlar?m?zla sizin iin en uygun iso belgesini belirledikten sonra bu standartlar?n gerektirdi?i kalite ynetim sistemi firman?z?n retim/hizmet srelerine uygulan?r. ?? yeriniz iso standartlar?na tamamen vak?f oldu?unda ve gerekli dokmantasyon haz?rland?ktan sonra ba??ms?z iso denetisi taraf?ndan denetime tabi olursunuz ve iso belgenizi almaya hak kazan?rs?n?z.

Gerekli kalite ynetim sistemi firman?n i? srelerine uyguland?ktan sonra ba?vuru iin gerekli belgeler doldurularak ba?vuru yap?l?r.

Ba??ms?z denetiler taraf?ndan kalite ynetim sisteminin ISO 9001:2008 standartlar?na uyup uymad??? denetlenir. Kalite ynetim sisteminin en az ayl?k bir sre boyunca sa?l?kl? bir ?ekilde uyguland???n?n belgelenmesi gerekir.

ISO Belgesi almaya hak kazan?ld???nda kurulu? bu standartlar? korumaya devam etmek zorundad?r. Bu nedenle y?ll?k izleme denetimleri ve 3 y?l sonra ise yeniden de?erlendirme yap?l?r.

ISO 9001 Belgesi Nas?l Al?n?r?
ISO 14001 Belgesi Nas?l Al?n?r?
ISO 22000 Belgesi Nas?l Al?n?r?

Web Tasarim Webimaj.Net