Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

Belgelendirme Haz?rl???

Belge almak isteyen kurulu?lara belgelendirme hizmet teklifi haz?rlanmas?nda esas al?nacak bilgilerin yer ald??? Teklif Talep Formu gnderilir. Teklif Talep Formunda belgelendirme ko?ullar?, kapsam?, esas al?nacak standart, ynetmelik, EA, NACE sektr kodlar? ve kategori kodu gibi bilgiler yer almaktad?r. Bu bilgiler esas al?nmak sureti ile haz?rlanan Teklif kurulu?a gnderilir. ?ayet belgelendirme ?irketi belgelendirme talep edilen sektrde akredite de?il ise m?teriyi bilgilendirir ve gerekirse ilgili sektrde akredite olur. Teklif Talep Formu esas al?narak haz?rlanan Teklifin kurulu? taraf?ndan de?erlendirilip, kabul edilmesi durumunda m?teri taraf?ndan teklif onaylanmas? ile szle?me niteli?i kazan?r. Teklifte belirtilen belge ve dokmanlar ile Srekli Kay?t Ba?vuru Formunun belgelendirme ?irketine iletilmesi durumunda belgelendirme sreci ba?lam?? olur. Denetimleri gerekle?tirmek zere ilgili standart, prosedr ve kapsamda yer alan sektrel isteklerini kar??layacak nitelikte ve yeter say?da deneti / ba? deneti ve/veya uzman grevlendirilmesi yap?l?r.

Belgelendirme evrimine ait genel bir program teklif ieri?inde yer al?r. Bu program bilgisi birinci a?ama ve ikinci a?ama belgelendirme denetimlerinde nelerin de?erlendirilece?i, periyodik denetimlerin olas? periyotlar?, belge yenileme denetimi sreci ile ilgili genel yap?y? ierir. Periyodik denetimlerin kesinle?en s?kl???, tarihi ve ilgili standard?n hangi maddelerinin denetim kapsam?nda ele al?naca?? ile belge yenileme dnemi bilgisi ikinci a?ama denetiminin sonunda haz?rlanacak olan periyodik denetim plan?nda yer al?r.

Web Tasarim Webimaj.Net