Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

BELGELEND?RME S?STEM?N?N TAR?F?

Firmam?z Belgelendirme Birimi taraf?ndan gerekle?tirilen Ynetim Sistemleri Belgelendirmesi amac? ile kurum ve kurulu?lar?n nas?l ba?vuraca??, belgelendirme gereksinim ve a?amalar? ile belgenin dzenlenmesi ve yrtlmesi ile ilgili esaslar? dzenler.

Firmam?z Kurulu?lara ynetim sistemleri standartlar?na veya di?er ulusal ve uluslararas? standartlara uygun olarak belgelendirme hizmeti vermektedir.

Firmam?z Mevcut prosedrlere gre, belgelendirmeye esas standard?n veya ynetmeli?in gereklerine tam olarak uygunlu?u teyit edilen sistemler kurumumuz taraf?ndan belgelendirilir.

Firmam?z Ynetim Sistem Belgelendirme faaliyetlerini ISO/IEC 17021 ve ISO 22003 standartlar? gereklerine uygun olarak gerekle?tirmektedir.

Sistem Belgelendirmesi, rn kalite ve uygunlu?unun gstergesi olmay?p, yaln?zca esas al?nan sistem standart modeline uygunlu?un teyididir.

Sistem belgelendirme denetimlerindeki temel hedefler; denetim kriterleri (ilgili ynetim sistemine ait zorunlu dokmanlar ve m?teri taraf?ndan geli?tirilen tan?mlanm?? sreler ve ynetim sistemi dokmantasyonu) ile m?teri ynetim sisteminin (veya paralar?n?n) uygunlu?unun belirlenmesi; m?teri kurulu?un yrrlkteki yasal, dzenleyici ve szle?me gereklerini yerine getirmesini sa?lamak iin ynetim sistemi yetene?inin de?erlendirilmesi; m?teri kurulu?un, belirlenen hedefleri srekli kar??lamas?n? sa?lamak iin ynetim sisteminin etkinli?inin de?erlendirilmesi ve uygulanabilir oldu?unda, ynetim sisteminin potansiyel geli?im alanlar?n?n belirlenmesidir.

Web Tasarim Webimaj.Net