Belgelendirme irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Y霵etimi

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Y霵etimi Nedir?

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Y霵etimi uluslararas? kabul g顤m? ilk standartt?r. Standart 2 b闤m halinde yay?nlanm??t?r.

1. ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Y霵etim sisteminin geli?tirilmesi ve uygulanmas? i蓾n gereksinimleri tan?mlamaktad?r

2. ISO/IEC 20000-2 Hizmet Y霵etimi i蓾n en iyi uygulamalar? tarif etmektedir.

Standart, BT hizmetleri i蓾n gerekli teknoloji gereksinimlerini tan?mlamaktan 蔞k, kurulu?lar?n i? hedefleri ile uyumlu olacak BT hizmetlerinin nas?l uygulanaca?? hakk?nda genel bir 蔒r蔒ve belirlemektedir. Her 2 standartta ITIL ?artlar?n? destekleyecek ?ekilde revize edilmi?tir. B騽lelikle kapasite ve performans?n?z? nas?l art?rabilece?iniz hakk?nda temel ba?l?klar belirlenmektedir.

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Y霵etiminin Faydalar? nelerdir?

BT hizmet y霵etiminde uluslararas? en iyi uygulamalara ula?man?z? temin eder,

?? hedeflerinizle uyumlu ve bunlar? destekleyen BT hizmetleri geli?tirmenizi sa?lar,

?? hedefleri do?rultusunda ki?ilerin, sre蔮erin ve teknolojinin entegre edilmesini sa?lar,

Tutarl? hizmet seviyesinin olu?turulmas? ve 闤踙lmesi i蓾n konulacak kontrolleri belirler,

Srekli iyile?tirmenin temin edilebilmesi i蓾n ISO/IEC 20000 ITIL ile uyumludur.

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmetinin Uygulanmas?

?ster kendiniz i蓾n yap?n, isterseniz m?teriniz i蓾n yap?n, Bilgi Teknolojileri tm firmalar i蓾n 蔞k de?erli varl?klard?r. Bu sebeple dzenli, tutarl?, kaliteli ve ayn? zamanda az maliyetli BT hizmeti vermelisiniz.

Uygulama i蓾n Haz?r m?s?n?z?

BT Hizmetlerinin uygulamas? kurulu?tan kurulu?a farkl?l?k g飉termektedir. Kurulu?lardaki b闤mlerin, ger蔒kle?tirilen faaliyetlerin farkl? talepleri, farkl? zorluklar? bulunmaktad?r. Bu sebeple olu?turulan sistemin kurulu?lar?n ger蔒kleri ile uyumlu ve srdrlebilir olmas? gerekmektedir. Olu?turdu?unuz veya olu?turaca??n?z sistem i蓾n gereklilikler hakk?nda bilgi almak ve ne dzeyde haz?r oldu?unuzu belirlemek i蓾n a?a??daki 畤de?erlendirme Soru Listesini kullanabilirsiniz.

Kurulu?unuzun ISO/IEC 20000 BT Hizmet Y霵etim Sistemini kendiniz de?erlendirin.

ISO/IEC 20000 BT Hizmet Y霵etiminin Uygulanmas? ile ilgili ad?mlar;

1. 鈤t Y霵etimin kat?l?m?n? ve deste?ini al?n.

2. Kurulu? i蓾nde yapt???n?z 蓷l??ma ve proje ile ilgili olarak bilgilendirme yap?n.

3. Mevcut BT hizmeti y霵etim sre蔮eri ile ISO/IEC 20000 sistemi ?artlar?n? kar??la?t?r?n

4. Mevcut olan BT hizmet y霵etimi ile ilgili olarak kullan?c?lardan ve tedarik蓾lerinizden geri besleme al?n.

5. Sistemin olu?turulmas? i蓾n bir tak?m olu?turun.

6. Tak?mda g顤ev alan ki?ilerin g顤evlerini, sorumluluklar?n? ve zaman planlamas?n? yap?n.

7. ?lgili e?itimlerle g顤ev alan ki?ileri destekleyin.

8. ? tetkikler ger蔒kle?tirerek eksiklikleri belirleyin ve giderin.

9. ISO/IEC 20000 sisteminizi dzenli olarak g驆den ge蓾rerek iyile?tirin.

Web Tasarim Webimaj.Net