Belgelendirme irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

OHSAS 18001 ?? Sa?l??? ve Gvenli?i

OHSAS 18001 ?? Sa?l??? ve Gvenli?i Y霵etim Sistemi i蓾n olu?turulmu? en gncel y霵etim sistemidir. Bu standard?n temeli daha 霵ce yay?nlanm?? olan BS 8800den almaktad?r. OHSAS 18001 bir denetim/belgelendirme standard?d?r, yasal bir zorunluluk de?ildir.

Neden OHSAS 18001 standard??

OHSAS 18001 sistemine sahip olman?z ve bunun 3. taraf ba??ms?z bir belgelendirme kurulu?u taraf?ndan tescil edilmi? olmas?, kurumunuzun i? sa?l??? ve gvenli?ini y霵etti?ini ve iyile?tirdi?ini g飉termektedir. ?? sa?l??? ve gvenli?i konusunda hedefler koyman?z ve bunlar? 闤蔂eniz srekli iyile?tirme prosesinizin bir g飉tergesidir.

OHSAS 18001 uygulamas?na nas?l ba?layacaks?n?z? Neler bulunuyor?

琄celikle 蓷l??an personelinizin ve kurumunuza gelen ziyaret蓾lerin sa?l?k ve gvenlik ihtiya蔮ar?n? belirleyin.

Daha sonra sa?l?k ve gvenlik sisteminizin s?n?rlar?n? belirleyin OHSAS 18001 ?artlar?n? kar??layacak prosedrlerinizi olu?turun.

Btn bunlar tamamland?ktan sonra sistemin etkili olarak 蓷l??t???n? gvence alt?na almak i蓾n i tetkikler yap?n. Yaln?z unutmay?n ki i? sa?l??? ve gvenli?i ile ilgili tm yasal ?artlara uymak zorundas?n?z.

Web Tasarim Webimaj.Net