Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

CE Belgelendirme

CE Logo

CE i?areti retici taraf?ndan beyan edilen ve belirli bir Avrupa Direktiflerindeki ilgili mevzuat ile uyumlu rnler retti?ini gsteren bir i?aretlemedir. reticilerin Avrupa Birli?i lkelerinde rnlerini satabilmeleri iin CE markas?na sahip olmalar? gerekmektedir. "European Conformity" nin k?saltmas? olan CE rnlerin ilgili Avrupa Direktiflerine uygunlu?unu gstermektedir.

rnm iin CE i?areti almama gerek var m??

ncelikle Yeni Yakla??m Direktiflerinden ve Global Yakla??m Direktiflerinden hangisinin rnnzle ilgili oldu?unu tespit etmek zorundas?n?z. CE ??aretlemesi sadece Direktif kapsam?nda olan rnlere uygulan?r. Direktif kapsam? d???nda olan rnlerde CE i?aretine gerek bulunmamaktad?r.

Avrupa Komisyonunun Mavi K?lavuzu (Guide to the Implementation of Directives Based on the New Approach and Global Approach) CE i?aretlemesi uygulanacak Direktifleri vermektedir. Komisyonun web sitesinden kolayl?kla bu listeyi indirebilirsiniz.

Ayn? prensipler ithal edilen rnler iin de geerlidir. Piyasaya sunulan rnlerde CE markas?n?n olmas? ve bu i?aretlemenin do?ru ?ekilde yap?lmas? ithalat? yapan ki?inin/firman?n sorumlu?undad?r.

CE ??aretlemesi ?in Ad?mlar

CE i?aretlemesi iin at?lacak ad?mlar ?u a?amalar? iermektedir;

rnnze uyan Direktifleri belirleyin.

rnnz ve Direktif iin uygunluk de?erlendirme prosedrn belirleyin.

Hangi tarihte hangi faaliyeti yapaca??n?z? belirleyin.

rnnze uyan Harmonize Avrupa Standard?'n?n bulunup bulunmad???n? belirleyin.

Direktifte belirtilen tm gerekli ?artlar? rnnzn kar??lad???ndan emin olun.

rn uygunlu?u iin Onayl? bir kurulu? taraf?ndan ba??ms?z bir de?erlendirmeye gerek olup olmad???n? belirleyin.

Direktif taraf?ndan istenen teknik dokmantasyonu olu?turun.

Uygunluk Beyan?n? haz?rlay?n ve gerekli destek dokmantasyonu haz?rlay?n.

rnn sat?laca?? lkede ulusal gereklerin olup olmad???n? kontrol edin.

CE i?aretini rn ve/veya pakete ili?tirin.

Web Tasarim Webimaj.Net