Belgelendirme irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO 22000 G?da gvenlik sistemi ile ilgili gerekleri ortaya koyan Tarladan 蓷tala g?da zincirinde bulunan tm firmalara y霵elik uluslararas? bir standartt?r. Standart G?da zincirinde gvenli?in sa?lanmas? i蓾n temel konular? i蔒rmektedir.

Bu temel konular i蓾nde;

?nteraktif ileti?im.

Sistem y霵etimi.

HACCP planlar?nda g?da gvenli?i tehlikelerin kontrol alt?na al?nmas?.

G?da gvenlik y霵etim sisteminin srekli olarak iyile?tirilmesi ve gncellenmesidir.

Kimler i蓾n uygundur?

ISO 22000 standard? g?da zincirinde bulunan tm kurumlar i蓾n uygulanabilir uluslararas? bir standartt?r. Sadece g?da reticileri i蓾n de?il ayn? zamanda g?da makine reticileri, paketleme malzemesi reticileri, temizlik malzemeleri reticileri, katk? g?da maddeleri reticileri i蓾n de uygulanabilir bir standartt?r.

ISO 22000 Uygulamas?n?n Faydalar?

G?da gvenlik y霵etimi sisteminin belgelendirmesi size ve firman?za ?u faydalar? getirecektir:

Uluslararas? bir standart olmas? sebebi ile ulusal standartlarla kolayl?kla harmonize olabilmesi

Hali haz?rdaki g?da gvenlik standartlar?n?n byk 闤踙de ?artlar?n? kar??lamaktad?r.

ISO 22000 G?da Gvenli?i Y霵etim Sistemi


HACCP prensipleri ile uyumludur

3. taraf belgelendirmenin kolayl?kla yap?labilmesini sa?layan a?k ve anla??l?r ?artlar? olan bir standartt?r

ISO 9001 ve ISO 14001 sistem standartlar? ile kolayl?kla entegre edilebilir bir yap?ya sahiptir.

Tedarik zincirinde bulunan i? ortaklar? ile potansiyel tehlikelerin payla??lmas?n? sa?lar

鈜n yakla??m?ndan 蔞k sistem yakla??m?n? 霵 plana ?karan bir standartt?r

G?da zinciri boyunca ve i kaynaklar?n kullan?m?nda kaynaklar?n optimizasyonunu sa?lar

Tm kontrol 闤踙mleri, tehlike analizine y霵eliktir

Daha iyi planlama yap?lmas?n? sa?lar, retim sonras? do?rulamalar azal?r

Dokmantasyonun iyile?tirilmesini sa?lar

Al?nmas? gereken 霵lemleri art?r?r

G?da gvenli?i tehlikelerinin ve kontrol 闤踙mlerinin uygulanmas? ve geli?tirilmesinin tan?mlanmas?n?, sistematik ve proaktif bir yakla??m?n uygulanmaya ba?lanmas?n? sa?lar

Web Tasarim Webimaj.Net