Belgelendirme irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO 27001 Bilgi Gvenli?iY霵etim Sistemi

ISO 27001 bilgi gvenli?inin y霵etimi i蓾n haz?rlanm?? 驆el bir standartt?r. Sadece bilgisayarlar zerinde bilgi olu?turan de?il her ortamda ve her trl bilgiyi korumak isteyen ve tm sekt顤lerde faaliyet g飉teren kurumlar i蓾n uygulanabilir bir standartt?r.

Bilgi ister ka??t zerine yaz?lm?? olsun, ister elektronik olarak saklans?n, ister posta ile g霵derilmi? olsun, ister film karesi olsun isterse de konu?uluyor olsun, tm bunlar?n bir disiplin i蓾nde gvenli?inin sa?lanmas? gerekmektedir. Bilgi her ne ?ekilde olursa olsun, ISO 27001 bunlar?n gvenli ?ekilde saklanmas?n? temin etmektedir.

Bilgi gvenli?i ?u ?ekilde tarif edilebilir;

Gizlilik - Bilgiye eri?imin uygun ?ekilde yetkilendirilmesi

Btnlk - Bilginin ve i?lenmesinin do?rulu?unun ve taml???n?n gvence alt?na al?nmas?

Mevcudiyet - ?htiyac? oldu?unda yetkili olan ki?ilerin bilgiye kolayl?kla eri?ebilmesinin temin edilmesi

ISO 27001 birtak?m kontroller ve kontrol hedeflerinden olu?maktad?r. Bunlar:

Gvenlik politikas?

Organizasyonel gvenlik

Varl?klar?n s?n?fland?r?lmas? ve kontrol

Personel gvenli?i

Fiziksel gvenlik ve 蔒vrenin gvenli?i

?leti?im ve Operasyon y霵etimi

Eri?im kontrol

Sistem geli?tirme ve bak?m

?? sreklili?i y霵etimi

Uygunluk

Neden bilgi gvenli?ine ihtiya bulunmaktad?r?

Bilgi tm dnyada art?k en kritik varl?k olarak g顤nmektedir. Bununla birlikte gizlili?i, btnl? ve istendi?inde eri?ilebilir olmas?, kurumlar?n rekabet蓾 olmalar?nda, nakit ak??lar?n? y霵etmelerinde, karl?l?klar?nda ve ticari g顤nmlerinde 蔞k byk 霵em g飉termektedir. ISO 27001 genel olarak bu noktalarda kurumlara yard?m etmek i蓾n haz?rlanm??t?r. Bilginin hasar g顤d? durumlar? 霵g顤mek kolayd?r. Bilgiler kaybolabilir, tahrip edilebilir, yak?labilir, sele kap?labilir veya sabote edilebilir. Bunun neticesinde firmalar batmak ta dahil olmak zere 蔞k byk zarara maruz kal?rlar.

ISO 27001 faydalar? nelerdir?

3. taraf bir belgelendirme kurulu?undan belge alarak bilgi gvenli?inizi sa?lad???n?z? gvence alt?na alm?? olursunuz. Ancak bununla s?n?rl? kalmayarak ISO 27001 Belgesi size ?u faydalar? da sa?layabilir ;

Bilginin gvende oldu?unu bilerek m?terileriniz, 蓷l??anlar?n?z ve ticari ortaklar?n?z?n i蓾 rahat eder.

Kredibilite ve gven sa?lar

Maliyetlerde azalmay? sa?lar. Sadece bir bilginin kaybolmamas? ve gvenli olmas? firmalara byk tasarruflar getirir.

?lgili yasa ve y霵etmeliklere uygun oldu?u g飉terir.

Organizasyonun tm seviyelerinde bilgi gvenli?i konusunda tm 蓷l??anlar?n kat?l?m? sa?lan?r.

ISO 27001 蓷l??malar?na nas?l ba?layacaks?n?z?

ISO 27001ile uyumlu bir Bilgi Gvenlik Sisteminin olu?turulmas? i蓾n ?u ad?mlar?n at?lmas? gerekmektedir;

1 Bilgi Y霵etim ネrcevesinin olu?turulmas?

Bu gvenlik sistemi ile ilgili bir y霵 ve hedeflerin olu?turulmas? i蓾n 霵emlidir. B騽lelikle bir politika belirlenmi? olur ve y霵etimin kat?l?m? olu?turulur.

2 Gvenlik Risklerinin belirlenmesi ve de?erlendirilmesi

Bir metodoloji kullan?larak gvenlik gerekleri belirlenir ve gvenlik riskleri de?erlendirilir. Bu risk de?erlendirilmesi neticesinde uygun y霵etim faaliyetlerinin belirlenmesi ve gvenlikle ilgili 霵celiklerin belirlenmesine yard?mc? olur.

3 Kontrollerin belirlenmesi ve uygulanmas?

Gvenlik gerekleri belirlendikten sonra kontrol metodlar? se蓾lir ve uygulamaya ge蓾lir. Kontroller organizasyonun gvenlik seviyesi olarak hedeflerini kar??layacak dzeyde olmal?d?r. Kontrol y霵temleri aras?nda politikalar, uygulamalar, prosedrler, organizasyonel yap?lar bulunabilir. Bu y霵temler organizasyondan organizasyona de?i?iklik g飉terecektir.

ISO 27001i kurumunuza adapte etmeniz gvenlik aksakl?klar? ya?amayaca??n?z? garanti etmez, ancak bu tr olaylarla kar??la?t???n?zda alman?z gereken 霵lemler hakk?nda haz?rl?kl? olman?z? sa?lar.

Web Tasarim Webimaj.Net