Belgelendirme ┼×irketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO 50001 Enerji Y÷netimi Belgelendirilmesi

Genel

Enerji Y÷netim Stnadartlar? olan EN 16001 ve ISO 50001 enerji verimlili?inin art?r?lmas?n? sa?lamakta ve enerji maliyetlerinin azalt?lmas?n? temin etmektedir.

Kimler belgelenir?

Genel olarak her sekt÷rde ve her bŘyŘklŘkte firmalar enerji y÷netim sistemi belgelendirmesini alabilirler. Standart ÷zellikle enerji konusunda hassas olan kurulu?lar išin sistematik gerekler ve ba?ar?l? uygulamalar sunmaktad?r. KŘšŘk ve orta ÷lšekli firmalarda ševre y÷netim sisteminin enerji taraf?na odaklanan k?sm? olarak g÷rŘlebilir. Mevcutta ISO 14001Ĺi olan firmalar išin enerji fakt÷rŘnŘ daha fazla dikkate alan bir yap?ya kavu?malar?n? sa?lamaktad?r.

Elde Edilecek Faydalar

EN 16001 ve ISO 50001 gibi enerji temelli standardlar kurulu?lar?n enerji performanslar?n? iyile?tirmek išin gerekli sistemleri ve prosesleri geli?tirmelerini sa?lar. Bu standartlar, enerji tŘketimi, enerji maliyetleri, sera gaz? emisyonlar? ve ševre etkilerinin iyile?tirilmesi išin enerji y÷netiminin katk?da bulunmas?n? sa?lamaktad?r. Sistematik bir yakla??mla kurulu?un enerji y÷netimi ele al?n?r. Enerji olarak tan?mlanan unsurlar elektrik, petrol tŘrevi yak?tlar, buhar, ?s?, bas?nšl? hava ve yenilenebilir enerjilerdir. Bu enerji unsurlar?n?n ayd?nlatma, havaland?rma, so?utma, ?s?tma, proses ?s?s? ve nakliye ve proses alanlar?nda nas?l y÷netildi?i ele al?nmaktad?r.

EN 16001, ISO 50001 ?u unsurlar? išermektedir

Enerji ile ilgili de?erlendirme.

Enerji ile ilgili ba?lama noktas?.

Enerji performans g÷stergeleri.

Enerji hizmetlerinin, ŘrŘnlerinin ve tesislerinin sat?n al?nmas?.

Bu ?artlar genellikle ?u ba?l?klar alt?nda toplanm??t?r;

Y÷netimin sorumlulu?u

Enerji politikas?

Yasal uyum

Enerji planlamas?

Enerji ile ilgili de?erlendirmeler

Enerji g÷stergeleri

Stratejik ve operasyonel amašlar

Di?er y÷netim sistemlerinde de oldu?u gibi, kurulu? dokŘmante edilmi? bir sistem olu?turmal?, bu yap?n?n kapsamn? belirlemelidir. ▄st y÷netim bir temsilci atamal?d?r. Enerji ile ili?kili de?erlendirmeler yap?larak enerji kullan?m kaynaklar? analiz edilmeli, enerji kaynaklar? belirlenmeli, gešmi?teki ve hali haz?rdaki enerji tŘketimi de?erlendirilmeli ve gelecekteki enerji ihtiyašlar? ÷ng÷rŘlmelidir.

Enerji politikalar? išinde enerji performans?n?n da dahil oldu?u sŘrekli iyile?tirme felsefesinin yerle?tirilmesi gerekmektedir. Enerji performans?n?n ÷lšŘlmesi ve izlenmesi neticesinde uygun enerji performans g÷stergeleri olu?turulacakt?r.

Sistemini nas?l belgelendirilecek?

Ba?vuru yapan kurulu? standard?n ?artlar?n?n yerine getirildi?ine dair bir yaz?y? Katreĺye ula?t?racakt?r.

Katre bir denetši atar.

Denetši kurulu?un yapt??? šal??malar? organizasyonda inceler ve tŘm šal??malar tamamland?ktan sonra Katre kurulu?a standarda uygun bir y÷netim sistemi oldu?unu g÷sterir belgeyi yay?nlar. Kurulu? her sene g÷zetim denetimine girerek sisteminin yŘrŘlŘkte oldu?unu gŘvence alt?na al?r.

Web Tasarim Webimaj.Net