Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü ve Yan Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

 

ISO/TS 16949 Uluslararas? Otomotiv ??lem Ekibi (International Automotive Task Force -IATF) taraf?ndan ISO/TC 176 temsilcileri ve otomotiv üreticilerinin ve ticari birliklerin uzmanlar?n?n kat?l?m? ile geli?tirilmi? dünya çap?nda bir otomotiv standard?d?r. IATF, otomotiv imalatç?lar? grubu olup (General Motors, Ford, Daimler Chrysler, BMW, PSA Citroen, Volkswagen, Renault, Fiat) dünya genelindeki otomotiv mü?terilerine kaliteli ürünler sunulmas? amac?yla ticaret birlikleri taraf?ndan olu?turulmu?tur.

1999 y?l?n?n Mart ay?nda yay?nlanan ve 2002’de gözden geçirilen ISO/TS 16949, sektör gereksinimleri ve mü?teri özel istekleri göz önüne al?narak AVSQ (?talya), EAQF (Fransa), QS-9000 (ABD) ve VDA (Almanya) ve ANFIA(?talya) standartlar? gerekliliklerinin eklenmesi ile olu?turulmu? teknik spesifikasyondur. Buna ra?men herhangi birinin yerine geçmez.

Bu standart ile birden çok belgelendirme denetimi ortadan kalkm?? ve otomotiv üretimi ve ilgili parça ve servis organizasyonlar?n?n kalite yönetim sistemine genel bir yakla??m sa?lanm??t?r.

Global otomotiv endüstrisi, sürekli geli?imin yan? s?ra ürün kalitesi, verimlili?i ve rekabet gücü konusunda dünyadaki en iyilerle ayn? düzeyde olunmas?n? gerektirir. Bu amac? gerçekle?tirmek için pek çok ta??t üreticisi, tedarikçilerinin ISO /TS 16949:2002 olarak bilinen kalite yönetimi standard?nda belirtilen titiz teknik belirtimlere uymas?nda ?srar eder. Asl?nda belli ba?l? ta??t üreticilerinin ço?u için bu standard?n sertifikas?n? almak i? yapabilmek için zorunlu bir gerekliliktir.

ISO/TS 16949 Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Standard?, otomotiv sektöründeki üretici ana kurulu?lar?n ve bu kurulu?lara yedek parça üreten yan kurulu?lar?n kalite sistemlerinin sürekli iyile?mesini sa?layan, hata önleme üzerinde duran, temin zincirinde de?i?iklik ve kay?plar? önleyen ortak bir anlay?? içinde güvence alt?na al?nmas?n? ve bu anlay???n süreklilik kazanmas?n? amaçlar. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlar?n?n çizgisinde haz?rlanm??t?r. ISO/TS 16949, Toplam Kalite Yönetimi anlay???nda son derece etkin bir sistem olarak de?erlendirilmesinin yan? s?ra kalite teknikleri, i? planlar?, sevkiyat, fiyat ve i?letmecilik konular?nda sürekli iyile?tirme prensibine sahip etkin bir uygulama özelli?i ta??maktad?r.

ISO/TS 16949, otomotiv sektöründe yer alan küçük üreticilerden geni? co?rafyalara yay?lm?? çok uluslu organizasyonlara var?ncaya dek üretim malzemeleri, üretim veya servis parçalar?, ?s?l i?lem, boyama, kaplama, polisaj gibi hizmetler sunan her tür otomotiv tedarik ?irketi taraf?ndan uygulanabilir.

Kurulu?, bu standard?n ?artlar?n? sa?lad???nda ISO/TS 16949 belgesini alabilir. Ço?u ta??t üreticisi için belgelendirme, uluslararas? düzeyde tan?nan ve dünyan?n her yerinde i? yapabilmeye yard?mc? olan zorunlu bir gerekliliktir. Farkl? ta??t üreticileriyle çal??an tedarikçiler için EAQF, QS-9000 gibi birden çok belgelendirme ihtiyac?n? ortadan kald?rarak haz?rl?k ve belgeleme i?lemleriyle ikinci ve üçüncü taraf denetimlerinde yinelemeyi önler.

ISO/TS 16949 Uygulaman?n Yararlar?:

Üretim de?i?kenli?ini azaltarak toplam verimlili?i artt?r?r.

Maliyet kay?plar?n? ve fireleri azalt?r.

Üretim prosesi ve ürüne duyulan güvenilirli?i artt?r?r.

Rekabet avantaj?n? sa?lar.

Küresel pazarda tüm ilgili taraflara ek güven ve tutarl?l?k sa?layabilir ve böylece daha çok i? f?rsat? yarat?r ve daha çok yat?r?m çeker.

Global kaynak sa?lama sözle?melerine teklif verildi?inde ek kredibilite sa?lar.

Ürün ve süreç kalitesi ile ilgili tedarik zincirini (tedarikçiler/ta?eronlar) iyile?tirir ve tedarik zincirinde farkl?la?malar? önler.

Tedarikçi kalitesinde küresel güven sa?lar.

FMEA, PPAP ve Alt? Sigma gibi pek çok mevcut i? geli?tirme arac?n? da tamamlay?c? özelli?e sahip olmas? nedeni ile de sistemin sürekli geli?imini sa?lar.

??lem yakla??m?n?n benimsenmesini ve ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 ?? Sa?l??? ve Güvenli?i dâhil olmak üzere di?er önemli yönetim sistemleriyle bütünle?tirilmesini kolayla?t?r?r.

Mü?teri memnuniyetini öncelikli k?lan süreç odakl? denetim için alt yap? olu?turur.

Yönetim sisteminin ba??ms?z olarak do?rulanmas?n? sa?lar.

2. taraf tetkiklerin say?s?n?n azalt?lmas?n? sa?lar.

Çal??anlar?n motivasyonunu artt?r?r.

Web Tasarim Webimaj.Net