Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

Kongre Merkezleri Belgelendirmesi

Kongre kavram?n?n as?l kkeni, Latince <congressus> szc?dr ve toplant? bulu?ma anlam?na gelir. Kongre, bir veya daha fazla gnle s?n?fland?r?lm?? ve nceden kararla?t?r?lm?? bir program erevesinde uzmanl?k gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollar?nda belirli bir konuda bilgi al??veri?ini amalayan ve zellikle toplan?lan yerin d???ndan gelen ki?ilerin de kat?l?mlar?yla meydana gelen bir toplant?d?r

Kongre terimi benzer btn etkinlikleri kapsamaktad?r: al??ma yeri, sergi, konferans, e?itim oturumlar?, tart??ma alan?, kongre, toplant?, rn ve sunum etkinlikleri, seminer, sempozyum vb.

Kongre Merkezi; iinde teknik donat?ml? e?itli byklkte toplant? salonlar?n? bulunduran ve kongrelerle ilgili btn hizmetleri verebilme amac?na uygun yap?lard?r. Kongre merkezleri, iyi bir altyap?ya, geli?mi? ula??m imknlar?na sahip olmal?d?r. Daha sonra merkezin iyap?s?ndaki teknik detaylar nem kazanmaktad?r. Ayr?ca iyi bir teknik ekip ve gvenlik sistemi de merkezlerde aranan ?elerdir.

Web Tasarim Webimaj.Net